Members

Institute of Leadership and Education Advanced ​Development

Full-time member

 • Professor Youmin Xi, Director of Institute of Leadership and Education Advanced Development, Executive President of Xi’an Jiaotong-Liverpool University
 • Xiaojun Zhang, Lecturer, Deputy Director of Institute of Leadership and Education Advanced Development
 • Xin Li, Training Officer
 • Junzhe Guan, Training Manager
 • Xin Sun, Administrative Officer
 • Wen Yin, Programme Developer

Research assistant

 • Lin Zhang
 • Guiquan Li

Research associate

 • Xin Bi
 • Ling Wang
 • Xudong Feng
 • Chunming Tai
 • Qijian Xie
 • Shaofeng Zhang
 • Xie Bo

Research fellow

 • Patrick Shorb
 • Yujie Cai
 • Heini Shi
 • Minzhu Yang