Research team

Research team

Director of the Unit

Director: Rui Yang, Associate Professor, XJTLU SAT

Deputy Director: Bo-Shao Lin, Senior Engineer, AUO (Kunshan)

Team Members

  • Chengxuan Qin, PhD Student, XJTLU SAT
  • Xiaohan Chen, PhD Student, XJTLU SAT
  • Yihao Xue, PhD Student, XJTLU SAT
  • Teng Li, Engineer, AUO (Kunshan)

Talent Education

Shaoxuan Ni,  Ziqi Liu,  Fanglue Zhang, Zhige Chen,

Fumin Li,  Zihan Jiang,  Jizheng Chen,  Yifan Zhan,  Yuqing Chen,

Longsheng Zhu, Junxian You,  Wenlong You, Yue Sun,  Zheyu Yao,

Industrial Advisory Board Members

  • Yao-Wen Lin, General Manager, AUO (Kunshan)
  • Xin-Wei Xie, Department Manager, AUO (Kunshan)
  • Yu-Zhao Chen, Department Deputy Manager, AUO (Kunshan)