Contact Us

Contact Us
  • Email: Jianghang.chen@xjtlu.edu.cn
  • Phone: +86 (0)512 81889098
  • Address: Suzhou Industrial Park, No. 8 Chongwen Road, South Campus, Xi’an Jiaotong-Liverpool University, BS107, 215123