Symposium venue

Symposium venue

SYMPOSIUM VENUE

IA Building (International Academic Exchange and Collaboration Center) G28

Xi’an Jiaotong – Liverpool University

No 8 Chongwen Road, Suzhou Industrial Park

Suzhou

Jiangsu province

P.R. China

215123