Administrative staff

Administrative staff
Lili Chen

Lili Chen

School Academic Administrator
Qian Li

Qian Li

School Academic Administrator
Yuhan Shao

Yuhan Shao

School Management Team Support Officer
Xinyu Shen

Xinyu Shen

School Academic Administrator
Jingjing Sheng

Jingjing Sheng

School Non-full Time Staff Coordinator
Xuelan Wang

Xuelan Wang

Business Development Specialist
Tingjia Wu

Tingjia Wu

Executive Assistant
Xu Xu

Xu Xu

School Academic Administrator
Xiaokun Zhang

Xiaokun Zhang

School Academic Administrator
Yijun Zhao

Yijun Zhao

School Academic Administrator
Yan Zhu

Yan Zhu

School Manager
Yue Zou

Yue Zou

School Academic Administrator