Academic Staff

Academic Staff
Xihan Bian

Xihan Bian

Assistant Professor
Qi Chen

Qi Chen

Assistant Professor
Kang Dang

Kang Dang

Associate Professor
Hong Seng Gan

Hong Seng Gan

Associate Professor
Md Maruf Hasan

Md Maruf Hasan

Associate Professor
Xianxu Hou

Xianxu Hou

Assistant Professor
Zhen Hua

Zhen Hua

Assistant Professor
Siqi Huang

Siqi Huang

Assistant Professor
Zhengyong Jiang

Zhengyong Jiang

Assistant Professor
Pascal LEFEVRE

Pascal LEFEVRE

Assistant Professor
Huakang Li

Huakang Li

Associate Professor
Chong Li

Chong Li

Assistant Professor