Committees

Committees

Board Of Director For 4th MEGA International Creative Media Festival

Consultant

Professor Youmin Xi, Executive President of XJTLU

Professor Qiuling Chao, Vice President of XJTLU

Professor Zhoulin Ruan, Vice President Academic Affairs

Professor Xiaojun Zhang (Chief Officer of Education, Leader of Entrepreneur College (Taicang) Leadership Team)

Professor Stuart Perrin (Chief Officer of Ecology)

Consultant Member

Dr Qijian Xie, Dr Xin Bi, Tiantian Xu, Kirsty Mattinson

Chairman

Professor Li-chuan Evelyn Mai, Associate Dean of the Academy of Film and Creative Technology, Dean of the School of Film and Television Arts

Vice-Chairman

Dean of School of Culture and Technology

Secretary

Xuanpu Ye

Industry Juries

Joe Cheung , former chariman of Hong Kong Golden Statue Award and Permanent Chairman of Hong Kong directors’ Association

Youning Lee, Former Chairman of Asia Pacific Film Festival

Shuibo Wang,  International Director based in France, nominated for the Oscars

Changcheng He, Chair of Asia Pacific Designers Federation, Founder of IAI Global Design Awards

Dongxiao Wei, Director of Art Centre of Shanghai Theatre Academy

Jiaqi Liu, Former Judge of the 59th Asia Pacific Film Festival

Academic Staff Juries

Fang Liu, Yang Liu, Yu Sheng, David William Strang, Tian Leng

Cheng Fang, Yibin Yu, Bing Li, Qian Zhuang, Kaisi Wang, Biwei Cong, Yao Ge, Yiran Yu, Dane Taylor, Morgan Peline

Stephen Andriano Moore、Yijun Guo, Tianzuo Shi, Wai kit Leong

Yiqing Yang, Karolina Pawlik, Takao Terui, Yang Li, Yiming Chen

Administrative Committee Member

Keshu Han, Yilin Yuan, Xuanpu Ye, Yu Wang, Yu Lu, Chunli Wang, Zihan Wang, Juehong Gu, Yunyi Xue, Ruoxue Liang, Ruinan Shi

Technical Committee Member

Qiang Wang, Yinfan Qian, Linzhi He, Yingyi Xu, Zhida Wang, Zhenyu Wang, Xin Yan, Xinyi Zhu

Publicity Committee Member

Wenzhen Li, Xiaomin Xu

Exhibition Committee Member

Heng Ge, Yuan Li, Yu Gong, Fang Liu, Cheng Fang, Yiqing Yang

Director

Yuan Li

Performance Management

Inheritage Culture Show: Yu Gong, Bingyao Li, Jingyuan Guo

Performance: Yu Jiang, Fubin Zheng, Siyuan Liu, Yueming Sun

Host of the Opening and Award Ceremony

Yuqi Liu, Dane Taylor, Zhenhong Zhao

Host of the Summit

Shuohao Xiao

Assistant Department

UMC

AEC

MITS

XGLOBAL

CMO

Co-Organizer

Suzhou Dushu Lake Entrepreneurship Development Center

Suzhou Momibook Co., Ltd.

Jingtiancheng (Suzhou) Cultural Tourism Development Co., Ltd.

Unilumin Group Co., Ltd.

Suzhou Culture and Arts Center

Board Of Director For 3rd Mega International Creative Media Festival

Consultant

Professor Youmin Xi, Executive President of XJTLU
Professor Qiuling Chao, Vice President of XJTLU
Professor Zhoulin Ruan, Vice President Academic Affairs
Professor Stuart Perrin, Associate Principle, Entrepreneur College

Consultant Member

Dr Qijian Xie, Dr Xin Bi, Professor Beibei Tang, Dr Peng Liu, Tiantian Xu

Chairman

Professor Li-chuan Evelyn Mai, Associate Dean of the Academy of Film and Creative Technology, Dean of the School of Film and Television Arts

Vice-Chairman

Alvaro Collar, Dean of School of Culture and Technology

Secretary

Xuanpu Ye

Industry Juries

Joe Cheung , former chariman of Hong Kong Golden Statue Award and Permanent Chairman of Hong Kong directors’ Association
Youning Lee, former chairman of Asia Pacific Film Festival
San Luo, executive deputy general manager of 1905 film industry
Dongxiao Wei, Director of Art Centre of Shanghai Theatre Academy
Jiaqi Liu, Judge of the 59th Asia Pacific Film Festival
Walli Ullah, founder of EMU Film and producer of the British Drama Little Axe
Qing Cao, Founder of Zhijian Culture Media
Yuejia Ma, Founder of Yunmen Entertainment Co.

Academic Staff Juries

Fang Liu, Yang Liu, Yu Sheng, David William Strang
Cheng Fang, Yibin Yu, Bing Li, Qian Zhuang, Kaisi Wang, Biwei Cong, Yao Ge, Yiran Yu, Dane Taylor, Richard Cornelisse
Stephen Andriano Moore、Yijun Guo、Tianzuo Shi、Wai kit Leong
Yiqing Yang, Karolina Pawlik

Exhibition Committee Member

Heng Ge, Yuan Li, Yu Gong, Fang Liu, Cheng Fang

Director

Yuan Li

Academic Committee Member

Fang Liu, Yibin Yu, Yijun Guo, Garrett Lynch, Yang Liu, Kaisi Wang, Yao Ge, Biwei Cong,Yiqing Yang, Bing Li, Qian Zhuang, Karolina Pawlik

Administrative Committee Member

Keshu Han, Xuanpu Ye, Yu Lu, Chunli Wang, Yilin Yuan

Technical Committee Member

Qiang Wang, Linzhi He, Yinfan Qian, Yingyi Xu, Zhida Wang, Zhenyu Wang

Publicity Committee Member

Wenzhen Li

Host of the Opening and Award Ceremony

Dane Taylor, Zhongju Xue, Yuqi Liu

Assistant Department

UMC, AEC, MITS, XGLOBAL, CMO

Co-Organizer

Suzhou Dushu Lake Entrepreneurship Development Center,
Beijing Enlight Media Co., Ltd.,
Full Line Live Entertainment Yangzhou Co., Ltd.,
Suzhou Culture and Arts Centre,
Suzhou Industrial Park NewMedia Association,
Suzhou Weixiangji Network Technology Co., Ltd

BOARD OF DIRECTOR FOR 2ND MEGA INTERNATIONAL CREATIVE MEDIA FESTIVAL

CHAIRMAN

Professor Li-Chuan Evelyn Mai
Associate Dean of the Academy of Film and Creative Technology, Dean of the School of Film and Television Arts

ACADEMIC COMMITTEE MEMBER

Bing Li, Fang Liu, Qian Zhuang, Kaisi Wang, Biwei Cong

ADMINISTRATIVE COMMITTEE MEMBER

Qiang Wang, Heng Deng, Yu Lu, Chunli Wang

TECHNICAL COMMITTEE MEMBER

Qiang Wang, Zhenyu Wang, Zhida Wang, Yingyi Xu, Linzhi He

PUBLICITY COMMITTEE MEMBER

Guojuan Wang

HOST OF THE OPENING CEREMONY AND AWARD CEREMONY

Shiyang Gao, Wenbai Xue

INDUSTRIAL EXPERTS OF REVIEW COMMITTEE

Director Joe Cheung (former chairman of Hong Kong golden statue award and
permanent chairman of Hong Kong directors’ Association)
Director You-Ning Lee (former chairman of Asia Pacific Film Festival)
Ms. Luo San (executive deputy general manager of 1905 film industry)
WallI Ullah (founder of EMU film and producer of the British drama little axe)
Ms. Qing Cao, Founder /CEO of Zhijian Culture Media

ACADEMICS OF REVIEW COMMITTEE

FILMMAKING STAFF BOARD

Cheng Fang, Bing Li, Qian Zhuang, Biwei Cong, Kaisi Wang, Jordan Schiele

DIGITAL MEDIA ARTS STAFF BOARD

Fang Liu, Yu Sheng, David William Strang

TV PRODUCTION STAFF BOARD

Stephen Andirano Moore、Dane Taylor、Yijun Guo

GUEST OF THE SECOND NEW MEDIA AND CREATIVE TECHNOLOGY SUMMIT

Mr. Deyi Yao, Operation Director of Full Line Live Entertainment Yangzhou
Mr. Daojun Gong, Vice President of Kingsoft Corporation
Mr. Ning Xie, Vice President of Beishi Media Group
Ms. Yuan Yuan, screenwriter of “Go Away, Mr. Tumo”
Mr. Rui Liang, Vice President of Sina Shenzhen Government Affairs
Mr. Wei Sun, Director of Mango TV Damang Program
Ms. Qing Cao, Founder /CEO of Zhijian Culture Media

ASSISTANCE UNIT

University Marketing and Communications, XJTLU
Management Information Technology and System Office, XJTLU
Centre for Knowledge and Information, XJTLU

CO-ORGANIZER

Enlight Media Group in Yangzhou